orzelbaner2

 

dsd

REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 380 IM. JANA PAWŁA II

03-379 WARSZAWA , UL. KRASICZYŃSKA 4/6

 

 • 1

Założenia organizacyjne:

­

-Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach od 7:00 do 17:30,

-Świetlica szkolna zapewnia opiekę wszystkim dzieciom zapisanym z klas I – IV,

­-Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy­

-Świetlica zapewnia opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach na basenie lub w kilkugodzinnych wycieczkach klasowych,

­-W świetlicy organizowane są zajęcia tematyczne, pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia sportowo –rekreacyjne, zabawy swobodne, konkursy i uroczystości okolicznościowe,

­-Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki (listy obecności),

­-Wpłata na fundusz świetlicy jest dobrowolna i ustala ją Rada Rodziców (wpłata przeznaczona jest na zakup odpowiednich materiałów do zajęć – gry, zabawki materiały plastyczne, doposażenie świetlicy).

 

 • 2

Odbiór dziecka ze świetlicy:

­-Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub inne upoważnione pisemnie osoby dorosłe wpisane w Karcie zapisu dziecka do świetlicy,

­- W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic/opiekun nie umieścił w Karcie zapisu dziecka do świetlicy, jeśli ta osoba posiada pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych,

-Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę tylko w przypadku pisemnego oświadczenia rodzica. W oświadczeniu powinna być podana: data, godzina wyjścia dziecka ze świetlicy, imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie, czytelny podpis,

­-Rodzic/opiekun nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu,

­-Rodzic/opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy, nie później niż do godz.17.30,

­-W sytuacjach sporadycznych rodzic jest zobowiązany powiadomić telefonicznie wychowawcę świetlicy o spóźnieniu,

­-W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17.30 i braku kontaktu ze strony rodzica/opiekuna, wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem,

­-Jeśli nie uda mu się dodzwonić do rodzica/opiekuna, korzysta z numerów telefonów kontaktowych dostępnych w karcie zapisu ucznia lub jego dzienniczku,

­-W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem, wychowawca powinien zastosować procedurę przekazania dziecka do miejsca wyznaczonego przez instytucję wspierającą, gdyż fakt ten traktowany jest jako pozostawienie dziecka bez opieki rodzica/opiekuna prawnego,

­-Trzykrotne odebranie dziecka po godzinie 17.30 skutkuje pisemnym wezwaniem na rozmowę z dyrektorem szkoły,

­-Nie wydaje się dziecka rodzicom lub osobom upoważnionym do odbioru, jeżeli są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. Wychowawca powiadamia kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły. Dziecko pozostaje pod opieką

nauczyciela do czasu powiadomienia innych członków rodziny o zaistniałym fakcie. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka przez inną osobę upoważnioną do odbioru, wychowawca powiadamia policję.

 

 • 3

Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia świetlicy szkolnej przez ucznia.

 1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza świetlicę, nauczyciel po stwierdzeniu nieobecności odnotowuje ten fakt w dzienniku i informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
 2. Wychowawca lub pedagog szkolny próbuje ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie nieobecności w świetlicy.
 3. Wychowawca lub pedagog powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję.
 4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) i wspólnie               z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązują ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania świetlicy,          a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Sporządzają notatkę ze spotkania.
 5. W przypadku stwierdzenia kolejnych wagarów  wychowawca ponownie wzywa rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły i w obecności pedagoga przeprowadza kolejną rozmowę z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Wspólnie opracowuje się kontrakt, określa sposoby pomocy uczniowi oraz częstotliwość i rodzaj kontroli jego zachowania.
 6. W przypadku dalszego braku poprawy zachowania pedagog  w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Sąd Rodzinny.               

 • 4

Prawa i obowiązki uczniów zapisanych do świetlicy reguluje wewnętrzny regulamin uczestnika świetlicy.

 

 • 5

Wychowawca świetlicy:

­-Prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,

-Zobowiązany jest do omówienia z dziećmi regulaminu świetlicy i odwoływania się do niego w określonych sytuacjach,

­-Organizuje uczniom pomoc w nauce, tworzy warunki do nauki własnej, przyzwyczaja do samodzielnej pracy umysłowej, organizuje gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach i na powietrzu mając na celu prawidłowy rozwój fizyczny, rozwija zainteresowania uczniów, tworzy warunki do uczestnictwa w życiu kulturalnym świetlicy i szkoły, organizuje rozrywki kulturalne, kształtuje wrażliwość estetyczną i postawę patriotyczną, upowszechnia zasady kultury zdrowotnej, kształtuje nawyki higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

­-Jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji: dziennik grupy, scenariusze i konspekty zajęć obserwowanych oraz prowadzonych uroczystości świetlicowych, wpis lub dostarczenie materiałów do kroniki dokumentujących imprezę, ważniejsze wydarzenia i interesujące zajęcia,

­-Obowiązany jest do udzielenia dziecku pierwszej pomocy w sytuacji tego wymagającej. Gdy występuje zagrożenie życia lub zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, kierownika świetlicy, pielęgniarkę, rodzica oraz niezwłocznie wzywa pogotowie.

 

 • 6

Organizacja pracy świetlicy od 1 września 2020r. (do odwołania) na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

-Uczniowie nowoprzyjęci do świetlicy przez pierwsze dwa tygodnie są odbierani rano  z szatni przez wychowawcę świetlicy ( po uprzednim  kontakcie opiekuna dziecka przez domofon). Po okresie dwóch tygodni dzieci wchodzą same do świetlicy.

- Uczniowie uczęszczający w poprzednim roku do świetlicy wchodzą do niej sami.

-Uczniowie ze świetlicy odbierani są za pomocą domofonu lub bezpośrednio z boiska (rodzic wchodzi przez bramę od strony boiska).

-Uczniowie muszą posiadać własne przybory (kredki, ołówek, gumkę temperówkę itp.)

-Uczeń musi posiadać własną wodę do picia w podpisanej butelce.

-sale świetlicowe są regularnie wietrzone i dezynfekowane.

-Uczniowie nie przynoszą do świetlicy swoich zabawek.

 –Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 • 7

Dokumentacja świetlicy:

­-Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej

­-Zgoda na samodzielny powrót do domu

­-Regulamin uczestnika świetlicy

­-Plan pracy świetlicy szkolnej,

­-Ramowy rozkład dnia,

­-Upoważnienie do odbioru dziecka,

­-Listy obecności (zawierające godzinę przyjścia i wyjścia dziecka ze świetlicy, miejsce pobytu dziecka),

­-Dziennik zajęć.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.