orzelbaner
 
dsd

Rodzice uczniów, którzy złożyli oryginał świadectwa promocyjnego do klasy czwartej 

będą mogli odbierać potwierdzenie przyjęcia ucznia

 od 5 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

 


 

SP nr 380 kl 4 8

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS  4-8

UWAGA! Kandydatów do klas VII dwujęzycznych obowiązuje elektroniczna rekrutacja!

 

Do 29 marca 2019 r.– składnie podania o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 380 w sekretariacie.

6 czerwca godz. 9:00 –badanie diagnostyczne predyspozycji językowych

21 czerwca - 24 czerwca do godz. 14:00 kandydaci do klas 4-8  składają kserokopię świadectwa promocyjnego do następnej klasy.

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji.

1 lipca godz. 13:00 - Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych.

1 lipca po godz. 13:00 - 3 lipca do godz. 15:00        

Zakwalifikowani kandydaci do klas 4-8 składają oryginał świadectwa promocyjnego do następnej klasy oraz 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym w celu potwierdzenie zapisu dziecka do szkoły.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

 

Podanie o przyjęcie do klas 4-8 do Szkoły podstawowej nr 380Pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców w procesie rekrutacjiPobierz

 

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

Informacje dotyczące rekrutacji  do klas VII DWUJĘZYCZNYCH szkoły podstawowej dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne 

Wszystkich kandydatów do KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH szkoły podstawowej obowiązuje elektroniczna rekrutacja według określonego poniżej harmonogramu.

Aby wziąć w niej udział należy zalogować się na stronie:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020

Data

Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata

od

do

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

od 13 maja

Kandydaci mają możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 

 

20 maja

 

 3 czerwca,

do godz. 1500

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

 

20 maja

 

4 czerwca, do godz. 1500

Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

6 czerwca godz. 900

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

Uwaga!

Tylko szkoła podstawowa pierwszego wyboru może wpisać w systemie  wynik kandydata ze sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

12 czerwca godz. 1300

 

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

13 czerwca

 

14 czerwca do godz. 1000

1.      Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

•           złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

•           wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

2.      Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie złożyli wniosku w terminie:

·        wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów,

13 czerwca

 

14 czerwca do godz. 1500

Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Uwaga!

1. W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

18 czerwca godz. 900

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

19 czerwca godz. 1300

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

 

21 czerwca

 

24 czerwca do godz. 1000

1.      Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

2.      Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

 

21 czerwca

 

24 czerwca do godz. 1400

Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

1 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

1 lipca po godz. 1300

 

3 lipca do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

 

4 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

od 4 lipca po godz. 1300

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

5 lipca od godz. 1300

 

 

·        Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.

·        Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.);
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

 

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 – Pobierz

Harmonogram działań kandydata w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020Pobierz