orzelbaner
 
dsd

ELEKTRONICZY WNIOSEK O KARTĘ UCZNIA – karta miejska

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO NASZEJ SZKOŁY to:  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e8d7b8e1

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci, mogą  złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.

W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.

 

Instrukcja do pobrania

 


 

 

Informujemy, że rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej w r. szk. 2019/2020 mogą składać do 31 maja 2019 r.:

  1. Podpisane zdjęcie (w formacie legitymacyjnym): imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) - obowiązkowo
  2. Wniosek o Kartę Ucznia oraz zdjęcie (podpisane imię i nazwisko) – złożenie tego wniosku jest dobrowolne. Rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli odebrać we wrześniu kartę miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie m. st. Warszawy dla ucznia szkoły podstawowej.

Wniosek o Kartę Ucznia - pobierz

 


 

UWAGA!

REKRUTACJA DO KLAS 1

W terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00)

należy potwierdzić wolę zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

Ø  składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

Ø  ELEKTRONICZNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk"Przejdź do podglądu podania" i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i NIE WYMAGA złożenia w  szkole ,,papierowego” druku !

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 


 

REKRUTACJA DO KLAS I

 

W dniach 10-17 kwietnia 2019 r.

rodzice  kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1

Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II składają

PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU

w bibliotece szkolnej (na pierwszym piętrze)

w godz. 13:00 – 17:00 w dniach 10-16 kwietnia

w godz. 13:00 – 15:30 w dniu 17 kwietnia

 

Komplet dokumentów:

  1. Potwierdzenie woli zapisu;
  2. Podpisane zdjęcie (w formacie legitymacyjnym): imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);
  3. Wniosek o Kartę Ucznia oraz zdjęcie (zdjęcie podpisane imię i nazwisko) – złożenie tego wniosku jest dobrowolne. Rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli odebrać we wrześniu kartę miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją dla ucznia szkoły podstawowej.

 

Potwierdzenie woli zapisu - pobierz

Wniosek KU - pobierz

Harmonogram rekrutacji - pobierz

 

 


 

 

SP klasa 1

Informacje dotyczące rekrutacji  do klas I szkoły podstawowej dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Wszystkich kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej obowiązuje elektroniczna rekrutacja według określonego poniżej harmonogramu.

Aby wziąć w niej udział należy zalogować się na stronie:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data

Etap rekrutacji

od

do

20 lutego (od godz. 13.00)

7 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

20 lutego

8 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

10 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia

(od godz. 13.00)

17 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

6 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

6 czerwca

13 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

18 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

(od godz. 13.00)

25 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

26 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 26 czerwca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców w procesie rekrutacji

Pobierz

Podanie o przyjęcie do klasy 1

Pobierz

 

 

Rodzice uczniów, którzy złożyli oryginał świadectwa promocyjnego do klasy czwartej 

będą mogli odbierać potwierdzenie przyjęcia ucznia

 od 5 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

 


 

SP nr 380 kl 4 8

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS  4-8

UWAGA! Kandydatów do klas VII dwujęzycznych obowiązuje elektroniczna rekrutacja!

 

Do 29 marca 2019 r.– składnie podania o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 380 w sekretariacie.

6 czerwca godz. 9:00 –badanie diagnostyczne predyspozycji językowych

21 czerwca - 24 czerwca do godz. 14:00 kandydaci do klas 4-8  składają kserokopię świadectwa promocyjnego do następnej klasy.

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji.

1 lipca godz. 13:00 - Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych.

1 lipca po godz. 13:00 - 3 lipca do godz. 15:00        

Zakwalifikowani kandydaci do klas 4-8 składają oryginał świadectwa promocyjnego do następnej klasy oraz 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym w celu potwierdzenie zapisu dziecka do szkoły.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

 

Podanie o przyjęcie do klas 4-8 do Szkoły podstawowej nr 380Pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców w procesie rekrutacjiPobierz

 

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

Informacje dotyczące rekrutacji  do klas VII DWUJĘZYCZNYCH szkoły podstawowej dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne 

Wszystkich kandydatów do KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH szkoły podstawowej obowiązuje elektroniczna rekrutacja według określonego poniżej harmonogramu.

Aby wziąć w niej udział należy zalogować się na stronie:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020

Data

Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata

od

do

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

od 13 maja

Kandydaci mają możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 

 

20 maja

 

 3 czerwca,

do godz. 1500

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

 

20 maja

 

4 czerwca, do godz. 1500

Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

6 czerwca godz. 900

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

Uwaga!

Tylko szkoła podstawowa pierwszego wyboru może wpisać w systemie  wynik kandydata ze sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

12 czerwca godz. 1300

 

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

13 czerwca

 

14 czerwca do godz. 1000

1.      Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

•           złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

•           wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

2.      Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie złożyli wniosku w terminie:

·        wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów,

13 czerwca

 

14 czerwca do godz. 1500

Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Uwaga!

1. W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

18 czerwca godz. 900

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

19 czerwca godz. 1300

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

 

21 czerwca

 

24 czerwca do godz. 1000

1.      Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

2.      Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

 

21 czerwca

 

24 czerwca do godz. 1400

Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

 

1 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

1 lipca po godz. 1300

 

3 lipca do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

 

4 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

od 4 lipca po godz. 1300

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

5 lipca od godz. 1300

 

 

·        Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.

·        Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.);
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

 

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 – Pobierz

Harmonogram działań kandydata w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020Pobierz

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawa w zakładce REKRUTACJA lub pod linkiem  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Poniżej zamieszczamy harmonogramy rekrutacji dla uczniów 8 klasy  szkoły podstawowej oraz gimnazjum:

Harmonogram działań gimnazjalistypobierz

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowejpobierz

 


 

W załączniku znajduje się ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte w ulotce informacje mogą odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020