orzelbaner2

 

dsd

Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej w r. szk. 2021/2022 proszeni są o złożenie następujących dokumentów :

1.    Podanie o przyjęcie do szkoły – wewnętrzne podanie szkoły; można pobrać ze strony szkoły lub uzupełnić w sekretariacie

2.    Zdjęcie do legitymacji – 1 egzemplarz (podpisane na odwrocie imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).

3.   Karta zapisu dziecka na świetlicę szkolną składają rodzice, którzy będą chcieli zapisać dziecko na świetlicę szkolną; Kartę będzie można pobrać za strony szkoły lub uzupełnić w szkole.

4.   Wniosek o wydanie Karty Ucznia + 1 zdjęcie ucznia - (uprawnia uczniów do bezpłatnych przejazdów na terenie m. st. Warszawy komunikacją miejską)złożenie wniosku jest dobrowolne, wniosek będzie można złożyć również elektronicznie poprzez link dedykowany dla naszej szkoły https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e8d7b8e1 - Karty Ucznia będą wydawane we wrześniu po rozpoczęciu nauki przez dzieci w naszej szkole.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYM MIEJSCU

(opisane pudełko - parter przy wejściu głównym)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00 

w dniach 4 maja 2021 r.- 21 maja 2021 r.

 

 


 

Uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej rodzice  mogą składać w terminach wynikających z harmonogramu rekrutacji 2021/2022 na dwa sposoby :

1.    Osobiście - wypełnienie dokumentów w systemie, wydrukowanie i podpisanie. Komplet dokumentów należy spakować do opisanej koperty i pozostawić w wyznaczonym  w szkole miejscu ( opisane pudełko przy sekretariacie szkoły, na parterze przy wejściu głównym). Dokumenty będzie można składać  w godzinach 8:00 – 15:00.

Lub

2.    Elektronicznie - podpisanie przez rodziców wszystkich wymaganych dokumentów w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem profilu zaufanego (w tym przypadku nie trzeba dostarczać dokumentów podpisanych elektronicznie do szkoły).

Uwaga, dokumenty przesłane elektronicznie, które nie będą zawierały zweryfikowanych podpisów elektronicznych będą traktowane jako niedostarczone. 

 


 

zaproszenie dzie otwarty

https://liblink.pl/rnBEXujYlx - link do spotkania online

 

Prezentacja z Dnia otwartego - otwórz

 


 

Strona rejestracji wszystkich kandydatów do klas pierwszych 2021/2022:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/

 


 

Informacje dotyczące rekrutacji  w roku szkolnym 2021/2022 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Do pobrania:

1.      Harmonogram rekrutacjiHarmonogram rekrutacji

2.      Kryteria rekrutacji

3.      Zasady przyjęć do klas 1 w roku szkolnym 2021/22

4.      Regulamin SP 380

5.      Klauzula informacyjna

6.      Oświadczenie samotne wychowanie

7.      Oświadczenie wielodzietność

8.      Oświadczenie zamieszkanie 3 km

9.      Podanie o przyjęcie do klasy 1

 

Dokumenty Świetlicy szkolnej:

  1. Karta zapisu do świetlicy (Proszę pamiętać o podpisacg obojga rodziców) - pobierz
  2. Oświadczenie osoby upoważnionej (Należy złożyć oświadczenie, każdej osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka) - pobierz
  3. Klauzula informacyjna (nie składamy w szkole, jest tylko do zapoznania się) - otwórz

 


 

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej

w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

na rok szkolny 2021/2022

Data

Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata

od

do

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

od 17 maja

Kandydaci mogą poznać  w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 

 

24 maja

 

7 czerwca,

do godz. 1500

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

 

24 maja

 

8 czerwca, do godz. 1500

Kandydaci składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i oświadczeniem, w której szkole aktualnie uczy się kandydat.

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

WAŻNE:

1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.

2. Dokumentem potwierdzającym, w której szkole aktualnie uczy się kandydat, jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

10 czerwca godz. 900

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

15 czerwca godz. 1300

 

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

 

 

16 czerwca

 

17 czerwca do godz. 1500

  1. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

•           złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

•           wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

  1. Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych, nie złożyli wniosku w terminie:
  • wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

 

16 czerwca

 

18 czerwca do godz. 1500

Kandydaci, którzy chcą zmienić listę preferencji lub nie złożyli wniosku w pierwszym terminie, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i  oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się  kandydat.

Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

WAŻNE:

1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.

2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

22 czerwca godz. 900

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

 

23 czerwca godz. 1300

Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również, gdy kandydat zaloguje się do systemu.

 

24 czerwca

 

29 czerwca do godz. 1200

  1. Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.
  2. Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

 

 

 

 

25 czerwca

 

29 czerwca do godz. 1500

Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE! Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

2 lipca godz. 1300

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

2 lipca po godz. 1300

 

5 lipca do godz. 1500

Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Uwaga! Kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży oryginału świadectwa  w terminie.

 

7 lipca godz. 1300

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

od 7 lipca po godz. 1300

Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą złożyć u dyrektora szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

7 lipca od godz. 1500

 

 

  • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.
  • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

a)       wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

b)      niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.);

c)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

Do pobrania:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Regulamin rekrutacji uczniów do klas 7 dwujęzycznych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 


 

Do pobrania:

- harmonogram działań kandydata do klasy VII dwujęzycznej;

- zasady naboru do klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2021/2022.

 


 

Informacje dotyczące rekrutacji  do oddziałów dwujęzycznych w roku szkolnym 2021/2022 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

 


 

Elektroniczny  system rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl

 

Harmonogram działań ucznia Szkoły Podstawowej

 

 


 

 

Biuro Edukacji m. st. Warszawy na swojej  stronie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej  udostępnia materiały potrzebne uczniom i  rodzicom w szkołach podstawowych podczas procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

 


 

Uprzejmie informujemy, że  Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN