orzelbaner2

 

dsd

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)

w Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie

1. FPE funkcjonują w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji Zima w Mieście 2022 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

4. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji Zima w Mieście 2022 dokonywane są na co najmniej na jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).

5.  FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do  17.00

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 18.03.2022 r.,
po spełnieniu następujących warunków:

do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

do 18.02.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji Zima w Mieście 2022 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek

  nr 79 1030 1508 0000 0005 5038 7026

posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek

  nr  27 1160 2202 0000 0000 9515 4408

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

17. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji Zima w Mieście 2022 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

18. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji Zima w Mieście 2022.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 


Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia – 11 luty 2022 r.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,  rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

Zapraszamy!

 


Zyczenia Boze Narodzenie

 

https://youtu.be/qsuF8IcVkEY - życzenia od Jędrzeja Kunowskiego Wiceburmistrza Dzielnicy Targówek

 


 

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za włączenie się do akcji Szlachetna Paczka. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, wrażliwość, wielkie serce i otwartość na drugiego człowieka. Zebrane dary oraz rzeczy zakupione z zebranych pieniędzy zostały przekazane pani Teresie w Weekend Cudów, czyli 12.12.2021r.
Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat - czyjś świat. Warto odkrywać w sobie radość pomagania, radość bezinteresownego dzielenia się sobą oraz swoim czasem. Cieszymy się, że tak ogromna grupa społeczności szkolnej  zaangażowała się w pomoc innym. Wasza postawa zasługuje na wielkie uznanie. DZIĘKUJEMY!
                      

Edyta Kirszyńska
                      Justyna Dąbrowska

 

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId3198447d6c

 


 

img20211209 10411722

img20211209 12065161

 


 

Tenis stołowy - wyniki zawodów

We wtorek 07.12.21. drużyna dziewcząt w składzie: Maria Talacha i Zofia Tomaszewska, zajęły III miejsce, a drużyna chłopców w składzie: Gabriel Aniszewski i Kacper Surdyk zajęła V miejsce w Dzielnicy Targówek, w zawodach tenisa stołowego.
Gratulujemy Uczniom wyników sportowych i dziękujemy za reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 380.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdb0896a2e63

 


 

 

plakat lodowa olimpiada

 


 

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

„Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań, a efektywność uczenia się”

13 grudnia b.r. o godz. 18:00.

 

Wykład poprowadzi dr Marzena Żylińska, która zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek:

„Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół.

Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.

„Alternatywą dla tradycyjnej kultury nauczania jest kultura uczenia się. Jej wprowadzenie od stuleci postulowali  reformatorzy edukacji. Bazuje ona na przekonaniu, że efektywna nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki. Warunkiem jej wprowadzenia jest umiejętność doboru zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na rozwój. Te zadania - ćwiczenia mają zupełnie inne funkcje niż zadania, które służą pomiarowi dydaktycznemu. Aby w szkole uczniowie mogli efektywnie się uczyć, nauczyciele muszą umieć odróżniać prawdziwe ćwiczenia, które pozwalają na rozwój od metodycznych chipsów, które jedynie zabierają czas”.

 dr Marzena Żylińska

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/5JrvF25DCP

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 GRUDNIA

 


plakat nauka jazdy na lyzwach

 


 

Sukces w XXIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Wow, One znowu to zrobiły.
W sobotę 04.12.21., Agata Szabat i Zofia Ostrowska kolejny raz udowodnily, że są niepokonane w badmintonie, nie tylko w Dzielnicy Targówek, nie tylko w Warszawie ale także, w Województwie Mazowieckim.
Po sportowej rywalizacji, rozgrywanej w Ostrołęce, wywalczyły I miejsce, stając na najwyższym stopniu podium w .
Wielkie brawa dla Naszych Złotek i ogromne podziękowania dla Rodziców Naszych Uczennic, którzy bardzo aktywnie wspierali dziewczęta, a tym samym Szkołę Podstawową nr 380.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId71829897f4

 


 

Park Brdnowski 5 grudnia 2021 Godz. 15.00 18.002

 


 

LV Warszawska Olimpiada Młodzieży w badmintonie

W piątek 26.11.21., po zaciętej, sportowej rywalizacji, Antoni Wieczerzycki i Bartłomiej Mazurczyk, wywalczyli IV miejsce w zawodach w badmintonie w LV Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Gratulujemy Naszym Uczniom, osiągniętego wyniku i dziękujemy Im, że godnie reprezentowali barwy szkoły.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId0b25c3de8d

 


 

Zbiórka dla schroniska dla zwierząt

Dziś udało się przewieźć rzeczy zgromadzone na zbiórkę dla schroniska. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za tak aktywne zaangażowanie się w akcję!
Dziękujemy także rodzicom, uczniom-Lence i Bartkowi oraz wolontariuszom z klasy 8 b , którzy dziś pomagali przy pakowaniu darów oraz przewiezieniu rzeczy na miejsce.
Zbiórka dla schroniska trwa do 30 listopada (na miejscu dowiedzieliśmy się, zeby nie przynosić poduszek oraz kołder puchowych- psiaki często je rozrywają) najbardziej przydaje się mokra karma, koce oraz ręczniki.


Dziękujemy z całego serca! 
Koordynatorzy wolontariatu

 

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId1d2b0cbc7a

 


Sukces w LV Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w badmintonie

W piątek 19.11.21. Agata Szabat i Zofia Ostrowska udowodniły, że są w doskonałej sportowej formie, wykazując jednocześnie, hart ducha i wolę walki.
Tym razem, w rozgrywkach LV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w badmintonie, znowu zdobyły złoty medal, stając na najwyższym stopniu podium. Tym wynikiem, wywalczyły sobie prawo startu w zawodach, w ramach XXIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY

 

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId7f9db0fdf7

 


 

Zawody w badmintonie

We wtorek - 16.11.21. odbyły się dzielnicowe zawody badmintona. W barwach Naszej Szkoły wystąpili: Agata Szabat i Zofia Ostrowska w kategorii dzieci oraz Antoni Wieczerzycki i Bartłomiej Mazurczyk w kategorii młodzież.
Obie drużyny zajęły I miejsce w Dzielnicy Targówek, kwalifikując się tym samym, do reprezentowania  Dzielnicy w LV Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Gratulujemy Uczniom sukcesu i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach sportowych.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId850ac4c28c

 


 

Sobota dla nastolatka

 


 

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918). Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. W tym roku obchodzimy 103 rocznicę odzyskania niepodległości.

Oto jak nasi uczniowie spędzili 11 listopada.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIde41ee4e6e1

 


 

Boisko szkolne

Boisko szkolne jest otwarte w godzinach:

Poniedziałek: 18-20

Wtorek: 18-20

Środa: 18-20

Czwartek: 18-20

Piątek: 18-20

Sobota: 12-18

Niedziela: 12-18

 


 

Szkole obchody upamiętniające bohaterską walkę Powstańców Warszawskich

  Jak co roku w miesiącu październiku upamiętniamy bohaterów Powstania Warszawskiego poprzez organizację szkolnych obchodów. Samorząd szkolny zadbał o dekorację szkoły. Uczniowie przygotowali piękne tematyczne gazetki, które pojawiły się przed salami lekcyjnymi na pierwszym i drugim piętrze.  
Chętni uczniowie zainteresowani tematyką powstańczą wykonali przepiękne prace konkursowe.
  W ramach ogólnopolskiej akcji BohaterOn uczniowie wszystkich klas po opieką wychowawców uczestniczyli w godzinach wychowawczych opartych na specjalnie przygotowanych przez fundację scenariuszach i materiałach edukacyjnych. Nasi uczniowie klas 1-3 i 4-8 biorąc udział w projekcie WYŚLIJ KARTKĘ DO POWSTAŃCA, wypisali ponad 150 kartek i kartek on-line. 
  Część z nich trafiła bezpośrednio do naszego gościa Pana Zbigniewa Daaba "Kapiszona", strzelca w kompanii porucznika "Gustawa" z czasów Powstania Warszawskiego.  05.X. 2021 r. odbyło się niezwykle emocjonujące spotkanie on-line z naszym bohaterem. Podróż do przeszłości z Panem Zbigniewem okazała się niezwykle wzruszająca, a opowieści o czasach wojny i powstania wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach. Liczymy na to, iż w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się z naszym gościem w murach szkoły! 
 
 
 
 

 

LAUREACI KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH
XVIII DZIELNICOWYCH DNI PAPIESKICH

JAN PAWEŁ II - ,, NIE LĘKAJCIE SIĘ”

KONKURS PLASTYCZNY

KATEGORIA :PRZEDSZKOLA:

 • I miejsce – Maja Ejdys, Przedszkole 150; opiekun p. Anna Leleń
 • II miejsce – Gabriela Kotlińska , Przedszkole 115; opiekun p. Justyna Grądzka,

Aleksandra Maciak

 • III miejsce – Natalia Włodarczyk , Przedszkole 113;opiekun p. Barbara Kamińska

KATEGORIA : KLASY 1-3

 • I miejsce – Ksawery Staśkiewicz, SP 298; opiekun p. Urszula Smyczyńska
 • II miejsce – Jakub Cacko, SP 58; opiekun p. Agnieszka Ciska
 • III miejsce – Aleksandra Majkut SP 42; opiekun p. Joanna Wojtyłło

KATEGORIA : KLASY 4-8

 • I miejsce –Bartosz Kędroń, SP 42; opiekum p. Magdalena Skiba
 • II miejsce – Dominik Cimochowski SP 42; opiekun p. Joanna Wojtyłło
 • III miejsce – Gabriela Toboła SP 298; opiekum p. Piotr Zych

KATEGORIA : LICEA

Wyróżnienie – Klaudia Zawilińska XIII LO; opiekun p.Aneta Banasiak

 

KONKURS POETYCKI

KATEGORIA :KLASY 4-6

 • I miejsce – Julia Kulanty, SP 380; opiekun: p. Joanna Kacperczyk-Michalska
 • II miejsce – Maria Gawin, SP 380; opiekun: p. Paulina Jędrycha-Jońca
 • III miejsce – Piotr Czajkowski,SP 380; opiekun: p. Agnieszka Gałach
 • Wyróżnienie – Jagoda Bochniak,SP 380; opiekun: p. Agnieszka Gałach

 

KONKURS LITERACKI

KATEGORIA :KLASY 7-8, LICEA

 • I miejsce – Kinga Pudełko, SP 378; opiekun: p. Iwona Szyszkowska
 • II miejsce – Jakub Lipiński, SP 28
 • III miejsce – Milena Kowalczuk, SP 378; opiekun: p. Iwona Szyszkowska
 • Wyróżnienie – Franciszek Bachura, SP 275; opiekun: p. Monika Siatkowska

 

KONKURS MULTIMEDIALNY

KATEGORIA :KLASY 4-8

 • I miejsce – Karol Krajkowski, SP 298; opiekun p. Piotr Zych
 • II miejsce – Mateusz Kruszewski, SP 285; opiekun p. Robert Jankowski
 • III miejsce – Julia Wacławek, SP285
 • Wyróżnienie – Maja Rybak, SP 285

 


 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie

Ubiegły rok szkolny pokazał, jak wielkie i potrzebne jest zaangażowanie, aby zorganizować i prowadzić edukację zdalną. Prowadzenie zajęć przed komputerem pokazało, jak trudno jest uczniom znaleźć się w tej niecodziennej sytuacji.

W edukację zdalną zaangażowaliśmy się wszyscy - od nauczycieli, po rodziców i opiekunów. Dlatego w tym dniu - Dniu Edukacji Narodowej oddaję hołd wam wszystkim, zaangażowanym w proces nauki młodego pokolenia.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielkom i nauczycielom. Osobom, które nie poddały się i mimo niesprzyjających okoliczności, pracowały i nauczały. Dawały z siebie wszystko. Mobilizowały młodzież do nauki i podtrzymywały ją na duchu.

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także pracowników administracyjnych, ich umiejętnościom – to wszystko sprawiło, że szkoły naszej dzielnicy pozostały twórczymi i przyjaznymi miejscami, w których liczą się dobre relacje międzyludzkie.

W Dniu Edukacji Narodowej życzę wam wszystkim, żebyście nie stracili radości z tego, co robicie. Zaufania do siebie, wchodzenia w to, co nowe i nieznane.

Wszystkiego najlepszego!

Z wyrazami szacunku,

Jędrzej Kunowski

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 


 

Plakat JesienWobiektywie

Regulamin - pobierz

Oświadczenie rodzica - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 


 

XVIII Dzielnicowe Dni Papieskie – KONKURSY

Każdego roku w październiku, nasza szkoła jako Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II organizowała Dzielnicowe Dni Papieskie.

W roku szkolnym 2021/2022 pragniemy utrzymać tę tradycję i jako Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II zapraszamy uczniów, pod opieką nauczycieli, by aktywnie włączyli się w obchody tych szczególnych dni.

 

Hasło tegorocznych XVIII Dzielnicowych Dni Papieskich to:

Jan Paweł II – ,,Nie lękajcie się”

Odbędą się następujące konkursy:

• Plastyczny

• Literacki

• Multimedialny

• Poetycki

Zachęcamy nauczycieli przedmiotów i wychowawców do włączenia się w ich realizację.

Niech XVIII Dzielnicowe Dni Papieskie staną się świadectwem naszej pamięci o wielkim Polaku św. Janie Pawle II.

 

Dokumenty do pobrania:

Pismo przewodnie - pobierz

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - pobierz

Konkurs plastyczny - przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-8, liceum

Konkurs literacki - klasy 7-8, liceum

Konkurs multimedialny - klasy 4-8, liceum

Konkurs poetycki - klasy 4-6

Karta zgłoszenia - pobierz

 

 


 

Dzień chłopaka w klasie 4b

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdf761c02a56

 


 

Wybory Przewodniczącego SU i Rzecznika Praw Ucznia

Witamy w nowym roku szkolny 2021/2022 i zachęcamy do udziału w wyborach przewodniczącego SU i Rzecznika Praw Ucznia klas IV - VIII.

Harmonogram wyboru przewodniczącego SU i Rzecznika Praw Ucznia

 1. Do 20.09.2021 r. zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego SU wraz z rekomendacją wychowawcy i 10 podpisami uczniów z innej klasy.
 2. Od 21.09.2021 r. – 27.09.2021 r. - kampania wyborcza.
 3. Do 23.09.2021 r. (czwartek) – każda klasa zgłasza jednego nauczyciela na Rzecznika Praw Ucznia.
 4. W dn. 28.09.21 r. (od godz.8:00) – 29.09.21 r. (do godz.20:00) wybory on-line.

Szkolna Komisja Wyborcza

 


 

Dzień kropki

W naszej szkole świętujemy Międzynarodowy Dzień Kropki

Dzien kropki

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIddf76afc4af

 


 

Szczepienia

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych do zapoznania się z nagraniami z webinariów dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia. Podczas webinariów eksperci odpowiedzieli m.in. na pytania przesłane przez rodziców.

W spotkaniach wzięli udział:

·         dr med. Paweł Grzesiowski – lekarz pediatra, doktor nauk medycznych, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

·         lek. Łukasz Durajski - lekarz, rezydent pediatrii, ekspert medycyny podróży

·         Pierwszy webinar z udziałem dr med. Pawła Grzesiowskiego Kliknij tutaj aby dołączyć do spotkania(otwiera się w nowej karcie)  

·         Drugi webinar z udziałem lek. Łukasza Durajskiego Kliknij tutaj aby dołączyć do spotkania(otwiera się w nowej karcie)

·         Trzeci webinar z udziałem lek. Łukasza Durajskiego Kliknij tutaj aby dołączyć do spotkania(otwiera się w nowej karcie)

 

List prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do rodziców Kliknij aby otworzyć

 


 

DYPLOMY DSD

Jesteśmy w Warszawie jedyną szkołą podstawową, która realizuje międzynarodowy program nauki języka niemieckiego DSD 1 (Deutsches Sprachdiplom 1).

Kontynuujemy po Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II tytuł „Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec”.

Po raz kolejny nasi uczniowie uzyskali potwierdzenie znajomości języka niemieckiego na wysokim poziomie, otrzymując międzynarodowy certyfikat Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Erste Stufe (DSD 1).

Daje on szansę uczniom na kontynuowanie edukacji w języku niemieckim (lub z językiem niemieckim) w szkole licealnej i na studiach, a potem otrzymanie satysfakcjonującej pracy zawodowej.

 


 

List PRT1List PRT2

 


 

Świetlica - ogłoszenie
 
W dniu 1 września świetlica jest otwarta dla rodziców w celach informacyjnych
w godzinach 8.00-13.00.
 
Dzieci zapraszamy od 2 września.
 

Back to School 21 22

 


 

Listy klas 4 ogoszenie

 


 

Wyprawka 21 22

 


 

List koniec roku1024 1

 


 

Lekcja na powietrzu

Ten mój cień, śmieszny cień, chodzi za mną cały dzień. Lekcja na powietrzu, dzieci odrysowywały sobie nawzajem własne cienie i ozdabiały go.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdce0b68d607

 


 

Oferta Lata w mieście w Szkole Podstawowej nr 380

Godziny trwania akcji: 7.00-17.00

W ramach Programu Lato w Mieście 2021 Feryjna Placówka Edukacyjna zapewnia uczestnikom opiekę oraz zajęcia o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturalnym na terenie szkoły, w obiektach znajdujących się w dzielnicy Targówek oraz całej Warszawy. Program przewiduje zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci, gry, zabawy i konkursy z elementami rywalizacji, warsztaty plastyczno-artystyczne, pogadanki o tematyce bezpiecznego zachowania, wycieczki po Warszawie, poznawanie historii miasta, zdobywanie i rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie na jaki będzie pozwalał obowiązujący reżim epidemiologiczny.
Szczegółowy plan zajęć jest w trakcie opracowywania i jest uzależniony od oferty proponowanej przez miasto.

Warunkiem uczestnictwa jest :
- wypełnienie, a następnie złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika (dostępna na stronie elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl)
- opłacenie posiłków 10 zł /dzień (obiad i śniadanie)
Numer konta: Flo pol malgorzata durek
73116022020000000308135122
Bank millenium
W tytule przelewu SP 380-Lato-Imie i Nazwisko-Turnus (prosimy podać, który tydzień jest opłacany np. turnus -1-2 lub tylko turnus-1 albo turnus-2)
Przykład: SP-380-Lato-Adam Nowak-turnus 1
Turnus 1 to termin 28 czerwca -2 lipca 2021
Turnus 2 to termin 5 lipca-9 lipca 2021
Opłaty za wyżywienie (istnieje możliwość zwrotu należności za obiady w przypadku nieobecności dziecka pod warunkiem wcześniejszego poinformowania placówki o takiej ewentualności do godz. 8.30– szczegóły w Karcie uczestnika). Zwrot pieniędzy dokonywany jest wówczas po zakończeniu akcji u ajenta Flo pol malgorzata durek)
- opłata za opiekę na konto SP 380- 10 zł/dzień pobytu
Nr konta do wpłaty za opiekę:
79 1030 1508 0000 0005 5038 7026

Po zakwalifikowaniu się dziecka na wybrany turnus należy wydrukować kartę uczestnika, dołączyć 2 dowody wpłaty za wyżywienie i opłatę za opiekę i przynieść do szkoły ( w terminie zgodnym z harmonogramy dostępnym w systemie).
 
Drodzy Rodzice!
Proszę o dostarczenie wersji papierowej stosownych dokumentów uprawniających do uczęszczania w akcji LATO W MIEŚCIE.
Ważne jest by dokumenty wypełnić szczegółowo i w całości.  
 
 
 

Klasa 1d na Trampolinach

Klasa 1 d uczestniczyła w lekcji w-f na Trampolinach w Hangarze 646.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIddb641396b9

 


 

KU plakat

 


 

Klasa 1 d na lodach, uczy się posługiwać pieniędzmi

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIda8a9ed71ca

 


 

Zajęcia wspomagające uczniów

Szanowni Rodzice

od 1 września według rozporządzenia MEiN z dnia 28 maja 2021 r. szkoła zorganizuje zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdej klasie (klasy 4-8) przysługuje jedna godzina w tygodniu (od 02.09. do 2.12.2021 r.).

Planujemy zajęcia do  wyboru: z języka polskiego lub matematyki. Będą się one odbywały stacjonarnie na terenie szkoły.

Do wzięcia udziału w zajęciach wymagana jest pisemna deklaracja rodzica, którą należy złożyć w szkole w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 18.06.2021 r. W deklaracji prosimy wybrać przedmiot zajęć.

Przedmioty zostaną przydzielone w zależności od ilości zainteresowanych uczniów.

 

Deklaracja udziału w zajęciach - pobierz

 


 

Lekcja historii w klasie 3 c

Klasę 3c odwiedził Pan historyk, który przeprowadził ciekawe zajęcia na temat: "Śledztwo w sprawie orła białego". Była to wspaniała lekcja!

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId7ff65c7e70

 


 

WET CZERWIEC

 


 

Dyplom akcja zonkile

 


 

W zielone gramy

W zielone gramy

Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną pod opieką P. Justyny Skwarek oraz P. Natalii Kozian wykonali pracę przestrzenną na międzyszkolny konkurs "W zielone gramy!".

Wykonaliśmy projekt eko-gry wykorzystując materiały recyklingowe.

Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników i mocno trzymamy kciuki!

 


 

Koło naukowe

Na ostatnich zajęciach koła naukowego uczniowie poznali różne aspekty nowoczesnych robotów oraz sami narysowali wymarzonego robota.

Kolo naukowe roboty

Na zakończenie mali naukowcy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Dziękujemy wszystkim za obecność i czekamy na wyniki konkursu "Być jak Ignacy".
Koordynatorzy koła:
Justyna Skwarek

Natalia Kozian

 


 

Nasze ulubione postacie z bajek

Klasa 3c wykonała prace z okazji Dnia Dziecka

IMG 20210528 104735

 

IMG 20210528 104806

 


 

Plakat lato stae

 


 

Drodzy uczniowie klas VI

Przypominamy o rozpoczynającej się elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w klasach VII w r. szk. 2021/2022

System rekrutacyjny dla kandydatów dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

 Egzamin na kartę rowerową

W dniach 20 i 21 maja odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową dla klas 4 i 5. Większość uczniów podchodzących do egzaminu uzyskała wynik pozytywny, a tym samym zdobyła swoje pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdem.

Gratulujemy!

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId8410b16a49

 


 

Plakat wscieklizna1

 


 

 Konsultacje społeczne dla mieszkańców  - „Usługi blisko domu na lata 2021-2025”

konsultacje uslugi blisko domu kolor jpg

W dniach 5-28 maja Biuro Edukacji m.st. Warszawy  zaprasza mieszkańców  do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych programu wykonawczego „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” służącego realizacji celu 2.3 „Korzystamy z usług blisko domu” Strategii #Warszawa2030.

Szczegółowe informacje: http://konsultacje.um.warszawa.pl/uslugi_blisko_domu

Program obejmuje cztery obszary, tożsame z celami szczegółowymi:

Edukacja

- Kształcimy blisko domu

- Dbamy o standardy edukacji

Ochrona zdrowia

- Rozwijamy opiekę medyczną

- Podnosimy, jakość usług medycznych

Pomoc społeczna

- Wspieramy aktywność (zapewnienie usług aktywizacji społecznej mieszkańców, głównie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, m.in. oferta placówek dziennych

Usługi cyfrowe

- Unowocześniamy usługi

 

W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Porozmawiajmy na spotkaniu online 25 maja (wtorek) o godzinie 17.00  

- na kanale YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie https://www.youtube.com/channel/UC39MSJg3MvRg7WnD_QSmtng

-  na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

Porozmawiajmy trakcie dyżurów telefonicznych nr tel. 22 443 35 44

- 20 maja (czwartek) w godzinach 10.00 – 18.00

- 24 maja (poniedziałek) w godzinach 12.00 – 18.00

Możesz również przesłać swoją opinię na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce: https://tiny.pl/rvbxb

Możesz też pobrać plakat kolorowy: https://tiny.pl/rvbmx

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/221387605987469

 


 

Zajęcia Koła Naukowego

Kolo naukowe technologie przyszlosci

Podczas zajęć koła naukowego Mali naukowcy w ramach programu "Być jak Ignacy" uczestnicy stworzyli wspaniały projekt dotyczący technologii przyszłości.

Cieszymy się, że nasi uczniowie są pełni tak kreatywnych pomysłów!

 


 

Ekologiczne instrumenty klasy 1 d

Uczniowie klasy Id poznali różnego rodzaju instrumenty muzyczne. Następnie w domu dzieci miały wykonać ekologiczny instrument. Oto niektóre z nich.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId237b78a5f3

 


 

WybieramSzkole

 


 

Lato w miescie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji "Lato w Mieście" 2021, jednakże z uwagi na  brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi   z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po  otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.

Jednocześnie informujemy, że  na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. palcówek organizujących Warszawską Akcję "Lato w Mieście" 2021 wraz z terminami.

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 


 

Majowe drzewka

Uczniowie klasy 3c wykonali piękne prace plastyczne. Podczas zajęć wykorzystane zostały elementy muzykoterapii.

IMG 20210507 094559

IMG 20210507 094626

 


 

Warsztaty w klasie 3 c

Klasa 3c uczestniczyła we wspaniałych warsztatach na temat idei honorowego krwiodawstwa, które poprowadził Pan Adrian Szydlik.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId8fc77dfccc

 


 

Co należy wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin 8 klas

Kliknij w obrazek

 


 

Organizacja zajęć w czasie nauki stacjonarnej od dnia 4.05.2021 r.

Na podstawie materiału: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 26.04.2021 r.) w Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II opracowano “Organizację zajęć w czasie nauki stacjonarnej od dnia 4.05.2021r”.

Otwórz dokument

 


 

Prace uczniów "Nasza Flaga"

Uczniowie naszej szkoły, w ramach obchodów 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Nasza Flaga". Poniżej przestawiamy ich prace.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdbb0e74b555

 


 

Zabawy integracyjne po powrocie do szkoły

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdb79be4b694

 


 

O co chodzi w dwujęzyczności?

Dwujezycznosc

Kliknij w obrazek aby odtworzyć prezentację

 


 

Uczniowie kl 6

 


 

Rodzice kl 6

 


 

Plakat klasa 4 DSD

 


 

Zbiorka Schronisko na Paluchu

 


 

Spis powszechny

 


 

1 LO Dzien Otwarty

 


 

Festiwal

 


 

Akcja onkile

 


 

"Obiad czwartkowy" w klasie 6a

Uczniowie klasy 6a realizując na historii temat „Kultura polskiego oświecenia” odtworzyli dania słynnych obiadów czwartkowych, pierwszego kuchmistrza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Paula Tremo. Wybitny kucharz przyrządzał nie tylko dania mięsne, lecz także rybne i jarzyny. Wynikało to z upodobań kulinarnych ostatniego władcy Polski, który zapoczątkował modę na wyrafinowaną, a zarazem lekką kuchnię, łączącą polskie i francuskie tradycje kulinarne.

Uczniowie przygotowali:

 • zupę cebulową na 6 osób
 • zrazy z każdego surowego mięsa nawet ze zwierzyny
 • marchew starą

Wszyscy zgodnie potwierdzili, że obiad był pyszny!

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIde402b674ff

 


 

Konkurs

 


 

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.

 • Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
 • Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
 • W jaki sposób relacje uczeń - nauczyciel - rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
 • Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności.

Nina Gralczyk

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 kwietnia b.r.

 


 

Wielkanoc

Szanownej Dyrekcji, rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoly - uczniowie klas 1-3 skladaja najserdeczniejsze życzenia z okazji Swiat Wielkanocnych.

 


 

"Żywy obraz"
W klasie 1d odbył się konkurs na "Żywy obraz".  Konkurs polegał na wybraniu obrazu spośród dzieł wielkich mistrzów polskich i zagranicznych, a następnie jego jak najwierniejszemu odwzorowaniu w postaci „żywego obrazu” i sfotografowaniu siebie lub grupy.   
Konkurs przerósł moje oczekiwania. Chcę docenić Wasz trud i wkład pracy w aranżację, Waszą pomysłowość i odwagę włożoną w konkursowe obrazy przyznając wszystkim nagrody.
Serdecznie dziękuję i gratuluję rodzicom, którzy także współtworzyli obrazy.
                                                        Wychowawca klasy: Edyta Kirszyńska
 
 

WARSZAWSKI KONKURS HISTORYCZNY HETMANY
Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w Konkursie historycznym "Hetmany", organizowanym przez XLVO LO im. Stefana Czarnieckiego.
 
Laureaci w kategorii plastycznej:
1.Blanka Bielecka 8b
3. Pola Grabska 5a i Lena Pernach 6c.
 
 
Kategoria multimedialna
1. Mateusz Kaszycki 5c i Kalina Skotnicka 6a
2. Agata Szabat 6a
3. Jan Nowicki 5a.
 
 
Gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Nauczyciele historii p. Katarzyna Bieńkowska - Wasiluk i p. Paweł Stachurski
 
 

Deklaracja dostępności www.szkolanakrasiczynskiej.pl

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła Ii w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolanakrasiczynskiej.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
 • 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane
 • 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury
 • 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki pdf.
 • 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówek artykuł
 • 8. Niektóre elementy tekstowe nie maja możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Andruszczyszyn.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226756303

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
 • Adres: Krasiczyńska 4/6
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226756303

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Schody przed wejściem z pięcioma i trzema stopniami
 2. Przejezdne wejścia
 3. Możliwość wejścia z psem  przewodnikiem
 4. Szkoła nie posiada parkingu
 5. Część korytarzy wąska
 6. Brak dostosowanej infrastruktury sanitarnej
 7. Brak wind
 8. Brak tłumacza migowego
 9. Brak autodeskrypcji

 

3d - Palmy wielkanocne

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdbd0dbb51df

W klasie 3d odbyły się kreatywne warsztaty z tworzenia palm wielkanocnych, które dzieci stworzyły samodzielnie.

 


 

Klasa 3 c nie może doczekać się wiosny

IMG 20210310 105546

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId4b0d6658c8

 


 

 Koło naukowe "Mali naukowcy" - poduszkowce

Na zajęciach koła naukowego uczniowie nauczyli się konstruować poduszkowce. 

Kolo naukowe poduszkowce

 


 

Slajd1Gady

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId5a6c2682ea

 


 

Koło naukowe "Mali naukowcy"

Kolo naukowe marzec 2021

Podczas zajęć koła naukowego "Mali naukowcy" uczniowie rysowali i prezentowali swoje wizje domów przyszłości.

 


 

Na sportowo w klasie 2 f

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdfd05811832

 


 

Czekolada jak plastelina - zajęcia w klasie 2f

Slajd1

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId897ebce04e

 


 

Wiosennie w klasie 3c

IMG 20210303 084451

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId7f972ac2d3

 


 

Bohateron

 


 

Wyniki konkursu "Drugie życie śmieci"

IMG 20210223 092439

I miejsce- Tomasz Stegienko kl.1c, Zuzanna Kowalska kl.2d

II miejsce- Wiktor Kasperowicz kl.1c, Alisa Bajenko kl.3c

III miejsce- Aleksander Lipiński kl.1c, Antonina Lipka i Olga Komorowska kl.3b

Wyróżnienia:

Tymon Ślusarski kl.1a

Karol Jeziorski kl.1c

Martyna Matera kl.3c

Dziękujemy za udział:

Pola Ślusarska kl.1a

Ewa Winiarek kl.2d

Hanna Machocka kl.2a

Marysia Sztachelska kl.2a

Aleksandra Sikora kl.2c

Michalina Kalbarczyk kl.3c

Błażej Łojewski kl.2f

Szymon Juszczak kl.1b

Antoni Milewski kl.2d

Nagrody zostaną rozdane do końca tygodnia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy świetnych pomysłów i dziękujemy za udział w konkursie.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdbad5bd5e15

 


 

zaproszenie dzie otwarty

 https://liblink.pl/rnBEXujYlx - link do spotkania


 

Webinar dla rodziców o narzędziach Office 365 Education

Zapraszamy w środę, 24 lutego o godz. 19.00 na drugi webinar dla rodziców „Jak korzystać z usługi Office 365 Education oraz Microsoft Teams, nie tylko w trakcie zdalnego nauczania, czyli… Czy naprawdę znasz te aplikacje?”.
Razem z Zespołem Microsoft ds. Edukacji zapraszamy na spotkanie poświęcone dobrze znanym i jednocześnie „nieznanym” aplikacjom. Opowiemy, jak i z jakiego miejsca je pobrać i zainstalować.
Nie może Cię z nami nie być!

 

Program spotkania:   

 1. Word - edytor tekstu, zwykły, ale niezwykły… Dający możliwość obejrzenia obiektów 3D, lokalizacji punktów na mapie, wreszcie „podpowiadacz” gramatyki, czy „szukacz” różnych informacji.
 2. Excel - arkusz, który rysuje nam wykres, ale nie tradycyjny, tylko pokazując np. kulę ziemską, wyświetlając obecne trendy w finansach, czy wykonujący skomplikowane obliczenia.
 3. PowerPoint to już nie zwykłe prezentacje, tylko prezentacje, które zapierają dech w piersiach poprzez designerskie przykłady, to nie tylko slajdy, ale i możliwość tworzenia filmów, odręcznego pisania ekranie i wiele innych możliwości.

Termin: środa 24.02, godziny: 19.00-20.30

Prowadzący: Artur Rudnicki – Konsultant Microsoft ds. Edukacji, wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNmOGRlODAtM2Y2NS00NjE4LWEyMDMtOWYyZmQyZWY5Mjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 


 

Walentynki w klasie 3 c

IMG 20210212 082913

Dziś uczniowie klasy 3c wręczyli sobie kartki walentynkowe. Od rana panuje u nas miły nastrój. Tyle ciepłych słów i serduszek wywołało wiele uśmiechów na twarzy. 

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId907509cd8b

 


 

Być jak Ignacy

Na zajęciach koła naukowego "Mali naukowcy" uczniowie stworzyli piękną gazetkę dotyczącą transportu dawniej oraz dziś. W ramach konkursu dziewczynki z klasy 3b wykonały makietę pojazdu przyszłości wraz z opisem uwzględniając jego ekologiczność. Dziękujemy za tak wspaniałe i kreatywne pomysły.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdf82f79de7a

 


 

Wesoły uniwersytet

IMG 20210209 153037

Klasa 3c poznała Kubusia i Supełka. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem tak ciekawych zajęć. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId247aea6067

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu 

Reaguj i wspieraj.

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych m.in. rodzicom, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów tematycznych.

Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

l.p.

Tematyka webinarów

Planowany termin emisji

 

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

1.

Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

21.01.2021r.

godz.18.00

2.

Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.

Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

11.02.2021r.

godz.18.00

3.

Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 

25.02.2021r.

godz.18.00

 


 

DEBATA ONLINE

 


 

Bal karnawałowy

IMG 20210202 154532

W tym tygodniu w klasie 3b i 3c odbył się bal karnawałowy. Wszyscy się już stęskniliśmy za taką beztroską i radosną formą aktywności, dlatego tym bardziej cieszyliśmy się, że możemy być razem. Towarzyszyło nam dużo tańca i uśmiechu.

 

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId4ad2593699

 


 

Konkurs recykling

 


 

ZABAWY Z PROGRAMOWANIEM w klasie 3b
20210127 144756
W tym tygodniu klasa 3b poznawała elementy programu Excel. Zabawa z tabelą polegała na umieszczaniu w niej obiektów spełniających dwa kryteria wskazane w pierwszym wersie w pionie i pierwszym wersie w poziomie. Uczy to porządkowania informacji.
Przygotowanie  do nauki kodowania zrobiliśmy tym razem offline na podstawie dobrze znanej starszym pokoleniom grze w statki. Popularna gra uczy dzieci poruszania się po planszy, przewidywania, logicznego i strategicznego myślenia.
 
 

Zajęcia profilaktyczne w klasie 3b
20210127 130952
Co nas dzieli? Co nas łączy?
W klasie 3b po raz kolejny odbyły się warsztaty prowadzone przez FUNDACJĘ EPSILON. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom, że zespół klasowy powinien dawać sobie wzajemnie siłę i wsparcie. Dzieci dowiedziały się, że z każdym da się znaleźć coś wspólnego i coś co nas wyróżnia, a praca w grupie z różnymi osobami staje się ciekawsza i jest podłożem do wzajemnego poznania się.

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId773201de86

 


 

Koło naukowe - Być jak Ignacy

received 169649391254084

Po powrocie do szkoły ruszyło ponownie koło naukowe. Realizujemy projekt Ekologia. W tym tygodniu tematem były sposoby na oszczędzanie wody. Uczniowie przygotowali piękny plakat konkursowy.

Koordynatorzy projektu:
Justyna Skwarek
Natalia Kozian

View the embedded image gallery online at:
http://szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId3fd5e417b1